ESL - English as a Second Language

 

ENGLISH AS A SECOND LANGUAGE

INGLES COMO SEGUNDO LENGUAJE

Tiếng Anh như một ngôn ngữ thứ hai

 

Over 50 ESL classes are offered at many different sites in the East Side Adult Education Program.  Classes offer instruction from beginning levels to advanced.  


El programa ofrece más de 50 clases en English.Levels son: principiante, intermedio y avanzado. Los nuevos estudiantes pueden inscribirse en cualquier momento durante el año escolar. Los estudiantes interesados pueden llamar o visitar el Centro de Adultos Overfelt o el Centro de Adultos de la Independencia se encuentra en la map.


Lớp học Anh văn miên cho mọi trình độ.  Chương trình có khoảng hơn 50 lớp đang được giảng dạy.  Lớp học gồm các trình độ:  Vỡ lòng cấp 1, Vỡ lòng cấp 2, Trung bình thấp, Trung bình cao, và trình độ cao cấp.Quị vị sẽ được thâu nhận quanh năm.  Học viện mới có thể gọi hoặc đến các địa điểm mà học viện muốn tham dự lớp học để biết thêm chi tiết và đăng ký thi xếp lớp.


Danh sách các số điện thoại đuợc liệt kê kế bên bản đồ.  Sau khi thì xếp lớp, học viện có thể bắt đầu nhập học ngay nếu lớp học có chỗ trống.

  

Click HERE to see the CLASSES PDF
 
For phone numbers and locations, check the MAP by CLICKING HERE.
 

Location    Days Class Time

MORNING

Alberto Cruz-Alum Rock Branch Library  MWR 9:30am - 12:40pm 
Grail Family Services (GFS)  MTWTH  8:30am - 11:40am 
Independence Adult Center (IAC)  MTWRF  8:50am - 12:00pm 
Montgomery Elementary (MES)  MTWRF  8:15am - 11:25am 
Overfelt Adult Center (OAC)  MTWRF  8:50am - 12:00pm 
Tully Community Library (TCL)  MTR  10:00am - 12:00pm

AFTERNOON (Beginning Classes Only)
Independence Adult Center (IAC)  MTWRF  12:30pm - 3:40pm 
Overfelt Adult Center (OAC)  MTWF  12:30pm - 3:40pm

EVENING
Andrew Hill High School (AH)  MTWTh  6:20pm - 9:30pm 
Independence Adult Center (IAC)  MTWTh  6:20pm - 9:30pm 
Overfelt Adult Center (OAC)  MTWTh  6:20pm - 9:30pm

EL Civics is part of the ESL department.  Click here to see their class project.

Non-Discrimination Statement

East Side Union High School District prohibits discrimination, harassment, intimidation and bullying in educational programs, activities, or employment on the basis of actual or perceived ancestry, age, color, disability, gender, gender identity, gender expression, nationality, race or ethnicity, religion, sex, sexual orientation, parental, pregnancy, family or marital status, or association with a person or a group with one or more of these actual or perceived characteristics. East Side Union High School District requires that school personnel take immediate steps to intervene when safe to do so when he or she witnesses an act of discrimination, harassment, intimidation, or bullying.

Questions or complaints of alleged discrimination, harassment, intimidation and bullying or title IX equity and compliance concerns should be directed to the Office of the Associate Superintendent of Instructional Services at (408) 347- 5061 or 830 N. Capitol Ave, San Jose, Ca 95133.


Declaración Contra la Discriminación

El Distrito Escolar Unificado de Preparatoria East Side prohíbe la discriminación, el acoso, la intimidación y el abuso en los programas educativos, las actividades o el empleo por causas de ascendencia real o percibida, edad, color de la piel, discapacidad, género, identidad de género o expresión de género, nacionalidad, raza u origen étnico, religión, sexo, orientación sexual, estado de paternidad, embarazo o estado familiar o civil o asociación con una persona o grupo de personas con una o más de estas características reales o percibidas. El Distrito Escolar Unificado de Preparatoria East Side requiere que el personal escolar tome los pasos necesarios inmediatamente para intervenir cuando sea seguro hacerlo en caso de ser testigos de un acto de discriminación, acoso, intimidación o abuso.

Las preguntas o quejas de acusaciones de discriminación, acoso, intimidación y abuso o las preocupaciones sobre la igualdad y el cumplimiento de la ley con relación al artículo IX del Código de Educación deben ser dirigidas a la Oficina del Asistente del Superintendente para los Servicios de Enseñanza al (408) 347-5061 o a la siguiente dirección: 830 N. Capitol Ave, San José, Ca 95133.


Tuyên Bố Không Phân Biệt Đối Xử
(Non-Discrimination Statement)

Học Khu Trung Học East Side nghiêm cấm mọi hành vị kỳ thị, quấy nhiễu, hăm dọa và bắt nạt trong các chương trình giáo dục, các hoạt động hoặc trong công việc không được đặc trên cơ sở về tổ tiên, chủng tộc hoặc sắc tộc, tôn giáo, giới tính, khuynh hướng tình dục, cha mẹ, người mang thai, gia đình, hoặc tình trạng hôn nhân, hoặc liên hệ với một người hoặc một nhóm với nhiều điểm thực tế hoặc đặc điểm về nhận thức. Học Khu Trung Học East Side đòi hỏi nhân viên nhà trường phải tiến hành ngay các biện pháp can thiệp một cách an toàn khi họ chứng kiến các hành vi kỳ thị, quấu rối, hăm dọa hoặc bắt nạt.

Nếu có các câu hỏi hoặc khiếu nạo về sự phân biệt đối xử, sách nhiễu, hăm dọa và bắt nạt hoặc liên quan đến Title IX sự công bằng và tuân thủ các điều này xin qúy vị liên lạc với Văn phòng Phó Tổng Giám Đốc Đặc Trách Giáo Dục tại số điện thoại (408) 347-5061 hoặc địa chỉ 830 N. Capitol Ave, San Jose, CA 95133.